نمی شناختیم ایشان را.
خبر بستری شدنشان که از طریق پیامک رسید، شخصشان را در وب جویا شدیم.
متوجه شدیم بزرگمردی هستند که بنده توفیق اشنایی با ایشان را نداشتم.
استاد اخلاق و مرجع تقلید و مدرس حوزه های علمیه.
باید برای بهبودی و سلامتیشان خدا خدا کنیم.
نوشته بودند بسیاری از عذاب هایی که خداوند در اثر گناهان بشر، مقدر می کند به خاطر وجود بزرگانی همچون ایشان مرتفع می شود. وجودشان باعث خیر و برکات است.
خداوند به واسطه ایشان از ما بگذرد.  
 

.........................................................................................................................................
آیت الله مجتبی تهـرانی: «قلب، یک بُعد از ابعاد وجودی انسان است. انسان، اگر نیرویی که در هر بُعدی از ابعاد وجودی اش دارد، در راه رضای خدا مصرف کند، آن بُعد وجودی‌اش را مؤدّب کرده است واگردر راه غیررضای الهی مصرف کند آن بُعد وجودی اش بی ادب است.»