..........................................................................................................................................
امام خامنه ای روحی فداه: «از خـدا بخواهیم که دل با تقوا به ما عنایت کند. یعنى به جاى این‌که دل ما جذبِ هوس ها و هواها شود و انگیزه‌هاى دنیایى و مادّى و شخصى و حقیــر، ما را به سوى خود جذب کند، اراده خــــدا جذبمان سازد و محبت او، ما را به خود جذب نماید و این، بر همه کارهاى ما، پرتو افکن باشد.»