برسد خدمت اماممان

                       بگویید از طرف مردم ایران . . .

  
 

...........................................................................................................................................
 
امام خامنه ای ارواحنا فداه: «این حرکتِ ایمانى است، این حرکتِ قلبى است؛ این چیزیست که انگیزه‌ى خدائى در آن وجود دارد؛ دست قدرت خداست، دست اراده‌ى الهى است؛این چیزها دست من و امثال من نیست. دل ها دست خـــداست. اراده‌ها مقهور اراده‌ى پروردگار است. وقتى حرکت خدائى شد، براى خدا شد، اخلاص در کار بود، خداى متعال اینجور دفاع میکند.»