یا امام رضا ع !
وقتی همه به عشق تو پروانه می شوند . . .

                                  کبوتر حرم می شم یه بار برام دونه بریز . . .
حضرت آقا: «اگر دنیا را خورشیدی روشن خواهد کرد، به این معنی

نیست که ما تا آمدن آن خورشیـــــــــد نورانی در تاریکی بنشینیـم.»