ثروت، ریشه شهوت هاست . . .                                                   
پوستر ارسالی به جشنواره صراط علی (علیه السلام)
 

 

.........................................................................................................................................
شیخ علی اکبـر تهـــرانی: «ما همـه در زمـان نادانی بوسیلة همین نادانی دانا شـدیم. آن روز  که نادان بودیم تواضع داشتیم و پیوسته دعـــا و توســل کردیم تا به ما دانائی دادند. ثروت و شخصیت را هم به همین صورت یافتیم. حالا نشود که بوسیله دانائی، شخصیت و ثروت، دانایی و شخصیت و ثروت را از دست بدهیم، یــعــنــی بـوســـیلـه عـــجـــب.»