پسرم می پرسد : تو چرا می جنگی؟
من تفنگم در مشت
کوله بارم بر پشت
بند پوتینم را میبندم
مادرم آب و آیینه و قران در دست
روشنی در دل من میبارد
بار دیگر پسرم می پرسد: تو چرا میجنگی
با تمام دل خود میگویم
تا چراغ از تو نگیرد دشمن

.


 

..........................................................................................................................................
امام خمینی س: «ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.»