سحرگهی که به محراب عشق «برد» نمــــاز

تمام هستی خود را به دوست «باخت» علی

نبـــــی و دفتـــــر و نهـج البـلاغــــــه می گویند

علـی شناخت خـــدا را... خـــدا شناخت علــی

 

 

 

..........................................................................................................................................

رسول اکرم صلی الله علیه و آله: «یا علی تو را نشناخت جز من و خدا و من را نشناخت جز تو و خـــدا و خـــدا را نشناخت جز من و تو»