حجاب اسلحه ای برای دفاع و حتی برای حمله                      

حجاب زن، اسلحه­ای که برای دفاع از کرامت انسانی اوست؛ به پایه­های پوشالی تمدن استکباری حمله می­برد.

..........................................................................................................
سردار شهید رحیم آنجفی: «خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شماییــد که دشمن را با چادرسیاهتان و تقوایتان می کشــید.»