به این اصل معتقد بوده و هستم که اگر کار به نماز می خورد باید کار را تعطیل کرد و نماز خواند. استدلالم هم این است که وقتی ندا می اید: حی علی الصلاه

این خیلی تجاهر و وقاحت می خواهد که خداوند شما را به نماز بخواند و شما چشم در چشم دیگران بدوزید و توجهی نکنید، این لوث کردن ارزش نماز است که هم به کار لطمه می زند و هم عوارض وضعی دارد.

 

 

حضرت امام خامنه ای: «سرچشمه همه فضائل انسانی و کارهای خیری که

انسـان ممکن است انجـام بدهد همین احسـاس عبودیت در مقابل خـداست.»