صد گل مست در این صحنه گلشن باقی است
بین این جمع دو صد احمد روشــــن باقی است

امام خمینی (ره): «با هر زحمت و ریاضتی شده در قلب خود با قلم عقل نگارش ده که:

لا مؤثر فی الوجود إلا الله.»