ارسالی به سومین جشنواره خاطرات دانشجویی؛ تلخ و شیرین


شهید بهشتی: «شهادت را به بها می دهند نه بهانه.»