فرماندهی که در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی
بسیار شناخته شده تر از داخل مرزهاستحضرت آقا: «از خــــــدا بخواهیم که مرگ ما مرگی باشــد
که خود آن مرگ هم ان شاءالله مایه روسفیدی ما باشد»