سلام بر قافله سالار عشق

حضرت سید علی

 

حضرت آقا: «امروز در نقطه مقابل تلاش دشمنان باید در جهت

اعتقاد و عمل و تبلیغ و تبیین حقیقت مهــــدویت حرکت کنیم.»