کشیش افراطی، اعصابمو به هم ریخته بود

تنها کاریه که از دستم برمی اومد ..........

 

 

 

آیت الله بهجت: «برای دین خدا و برای خدا نگران باش و بترس وبا کسی
که اورا نمی شناسی همراهی نکن. کامل دور خودت را حفــــظ کن .
»