آزاد بیاندیشیم . . .                                                                          

 

حضرت آقا: «نمـــــــــــاز، تسلابخش و آرامشگر دل های مضطرب و

خسته و به ستوه آمده و مایه صفای باطن و روشنی روان است.»